MENU

Algemene voorwaarden Etage 0

 

INLEIDING

De algemene bepalingen van Deel A van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen van respectievelijk met Etage 0 B.V.. Indien een Overeenkomst (mede) betrekking heeft op de detachering van Medewerkers, zijn de specifieke bepalingen van Deel B tezamen met de algemene bepalingen van Deel A van toepassing. Indien een Overeenkomst (mede) betrekking heeft op diensten die worden uitgevoerd door Zzp’ers, zijn de specifieke bepalingen van Deel C tezamen met de algemene bepalingen van deel A van toepassing. In het geval van tegenstrijdigheden gaan de meer specifieke bepalingen voor op de algemene bepalingen.
 

DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN


Artikel 1. Definities

1.1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
1.2. Etage 0: de besloten vennootschap Etage 0 B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1082 MA) Amsterdam aan de Gustav Mahlerplein 28, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 68160461.
1.3. Medewerker: iedere natuurlijke persoon die op basis van een detacheringsovereenkomst ex artikel 7:690 BW in dienst is van Etage 0, dan wel de natuurlijke persoon die in dienst is bij een andere werkgever die vervolgens door of via Etage 0 ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtgever, om onder leiding en toezicht van Opdrachtgever arbeid te verrichten.
1.4. Aspirant Medewerker: een door Etage 0 geworven en geselecteerde natuurlijke persoon, die door Etage 0 bij de Opdrachtgever is aangedragen in het kader van één of meerdere functies en/of vacatures binnen de organisatie van de Opdrachtgever, ongeacht of de Opdrachtgever de Aspirant Medewerker al direct of indirect (uit welke hoedanigheid dan ook) kende.
1.5. Cao: de cao die van toepassing is op de arbeidsovereenkomst tussen Etage 0 en de Medewerker.
1.6. Diensten: alle door Etage 0aan de Opdrachtgever uit hoofde van een Overeenkomst te leveren diensten.
1.7. Inlenersbeloning: de bij de Opdrachtgever geldende beloning voor werknemers in dienst van de Opdrachtgever in een gelijke of gelijkwaardige functie zoals uitgeoefend door een Medewerker, bestaande uit de navolgende loonelementen:
1. Uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
2. De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar/periode. Deze kan ter keuze van Etage 0 worden gecompenseerd in tijd en/of geld;
3. Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag), ploegendienst en werken onder fysiek belastende omstandigheden samenhangend met de aard van het werk (waaronder werken onder lage of hoge temperaturen, werken met gevaarlijke stoffen of vuil werk);
4. Initiële loonsverhoging, hoogte en tijdstip als bij de Opdrachtgever bepaald;
5. Kostenvergoeding (voor zover Etage deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen: reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie);
6. Periodieken, hoogte en tijdstip als bij de Opdrachtgever bepaald;
7. Vergoeding van reisuren of reistijd verbonden aan het werk.
1.8. Offerte: elk mondeling of Schriftelijk aanbod van Etage 0 aan de Opdrachtgever.
1.9. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Etage 0 contracteert c.q. beoogt te contracteren.
1.10. Opdrachtgevertarief: het door de Opdrachtgever aan Etage 0 verschuldigde tarief, inclusief een transitievergoeding, maar exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en btw. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders vermeld.
1.11. Overeenkomst: iedere overeenkomst, in welke vorm dan ook tussen een Opdrachtgever en Etage 0, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst door Etage 0.
1.12. Partijen: verwijzing naar Etage 0 en de Opdrachtgever tezamen.
1.13. Schriftelijk: op schrift gesteld dan wel digitaal ter beschikking gesteld, per e-mail of anderszins op elektronische wijze.
1.14. Detachering: de tewerkstelling van een Medewerker door Etage 0 in het kader van een Overeenkomst, om onder leiding en toezicht van de Opdrachtgever arbeid te verrichten.
1.15. Zzp’er: iedere zelfstandige zonder personeel (“zzp’er”) die met Etage 0 op basis van een (model)overeenkomst (tussenkomst) ex artikel 7:400 e.v. BW contracteert teneinde op basis van die overeenkomst van opdracht voor eigen rekening en risico werkzaamheden te verrichten voor de Opdrachtgever, dan wel de zelfstandige zonder personeel (“zzp’er”) die met een derde een (model)overeenkomst (tussenkomst) ex artikel 7:400 e.v. BW heeft gesloten en via Etage 0 (inhuur en doorlevering) op basis van die overeenkomst voor eigen rekening en risico werkzaamheden gaat verrichten voor de Opdrachtgever.


Artikel 2. Werkingssfeer

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en rechtsverhoudingen van en Overeenkomsten met Etage 0. Deze Algemene Voorwaarden gelden eveneens voor eventuele nadere of vervolgovereenkomsten tussen Etage 0en de Opdrachtgever. De Opdrachtgever wordt geacht hiermee akkoord te zijn gegaan.
2.2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen. In dat geval prevaleren de uitdrukkelijk Schriftelijk overeengekomen afwijkende bepalingen. De toepasselijkheid van inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, die aansluiten bij de bedoeling die Partijen hadden bij het opstellen van de nietige of vernietigde bepaling.
2.4. Indien Etage 0 niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Etage 0 in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
2.5. Indien Etage 0 bij één of meerdere Overeenkomsten met de Opdrachtgever afwijkt van deze Algemene Voorwaarden houdt dit niet in dat deze afwijking tevens geldt voor eerdere of latere Overeenkomsten tussen Etage 0 en de Opdrachtgever.
2.6. Etage 0 heeft het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, waarbij geldt dat zij een redelijke kennisgevingtermijn ten opzichte van de Opdrachtgever in acht dient te nemen. Bij gebreke van protest van Opdrachtgever binnen 14 dagen na kennisgeving, gelden de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag van de kennisgeving op alle nieuwe Overeenkomsten alsmede op alle nog lopende Overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de kennisgeving.


Artikel 3. Offertes en totstandkoming Overeenkomst

3.1. Alle Offertes van Etage 0 zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment door Etage 0 worden herroepen, ook indien de Offerte een termijn voor aanvaarding bevat.
3.2. Etage 0 kan niet aan haar Offerte worden gehouden als de Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de Offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3. Er komt een Overeenkomst tot stand wanneer de Opdrachtgever:
– een (zoek)opdracht bij Etage 0 plaatst;
– de Offerte van Etage 0 aanvaardt;
– samen met Etage 0 een schriftelijke overeenkomst tekent;
– een gesprek aangaat met een Aspirant Medewerker of met een Zzp’er.
Indien de Opdrachtgever een opdracht plaatst bij Etage 0 zonder dat deze is voorafgegaan door een Offerte of indien de Offerte (nog) niet door beide Partijen is ondertekend, dan wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de opdracht door Etage 0 is bevestigd of wanneer Etage 0 van start gaat met de uitvoering van de opdracht, bijvoorbeeld (doch niet beperkt tot) wanneer Etage 0 een gesprek aangaat met een Aspirant Medewerker of Zzp’er. Etage 0 is te allen tijde gerechtigd om een (voorgestelde) Aspirant Medewerker, Medewerker of Zzp’er te vervangen.


Artikel 4. Betaling

4.1. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling van al hetgeen de Opdrachtgever aan Etage 0 verschuldigd is geworden, binnen 14 kalenderdagen na (deel)factuurdatum zonder enige aftrek of schuldvergelijking op een door Etage 0 aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd door de Opdrachtgever te zijn voldaan. De valutadatum op het bankafschrift is bepalend en wordt aangemerkt als betalingsdag.
4.2. Uitsluitend betaling aan Etage 0 of aan een door Etage 0 uitdrukkelijk Schriftelijk aangewezen derde werkt bevrijdend. Betalingen door de Opdrachtgever aan Medewerkers of Zzp’ers – onder welke titel dan ook – of het verstrekken van voorschotten aan Medewerkers of Zzp’ers zijn onverbindend tegenover Etage 0 en kunnen nimmer grond opleveren voor verrekening of afbetaling uit welke hoofde dan ook.
4.3. Indien de Opdrachtgever bezwaren heeft tegen de ontvangen factuur, dan dient de Opdrachtgever deze bezwaren binnen 5 werkdagen na dagtekening van de factuur Schriftelijk aan Etage 0 kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de juistheid van de factuur komt vast te staan.
4.4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd haar verplichtingen jegens Etage 0 op te schorten en/of te verrekenen met een eigen vordering op Etage 0. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of ter zake de geleverde Diensten geven de Opdrachtgever aldus nimmer de bevoegdheid de betaling op te schorten dan wel te verrekenen.
4.5. Indien de Opdrachtgever de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling daartoe is vereist. De Opdrachtgever is over hetgeen zij alsdan verschuldigd is vanaf de verzuimdatum een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van algehele voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4.6. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Etage 0 moet maken ter effectuering van haar rechten, komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief btw en rente – tenzij Etage 0 aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt, in welk geval Etage 0 dat meerdere tevens van Opdrachtgever kan vorderen – met een minimum van € 230,- per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra de Opdrachtgever in verzuim is, door de Opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht.
4.7. Tenzij door Etage 0 anders aangegeven, strekken betalingen van de Opdrachtgever steeds eerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op de hoofdsommen en lopende rente, waarbij oudere vorderingen voor de nieuwe gaan, ongeacht of de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Etage 0 kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. Indien het Etage 0 wenselijk voorkomt en in ieder geval als de Opdrachtgever in gebreke is met enige betalingsverplichting uit welke hoofde dan ook, is Etage 0 gerechtigd na het aangaan van een Overeenkomst in afwijking van de overeengekomen betalingsregeling, betaling vooraf te verlangen dan wel een zekerheidstelling voor de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever dient op eerste verzoek van Etage 0 daaraan gehoor te geven.
4.8. Indien de Overeenkomst met meer dan één Opdrachtgever is gesloten, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk gehouden tot nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst (ongeacht de tenaamstelling van de factuur).
4.9. Indien de Opdrachtgever artikel 4.1 niet naleeft dan wel geen gevolg geeft aan een verzoek van Etage 0 als bedoeld in artikel 4.7, is Etage 0 gerechtigd:
a. om de Overeenkomst met de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de Opdrachtgever, wanneer Etage 0 hiertoe kosten maakt of op enigerlei wijze schade lijdt als gevolg van de niet-betaling door de Opdrachtgever, aansprakelijk voor de schade en kosten en dient zij deze te vergoeden; of
b. haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Artikel 5. Vrees niet nakoming

5.1 Indien na het sluiten van de Overeenkomst Etage 0 ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever een van de verplichtingen niet, niet juist en/of niet tijdig zal nakomen worden alle betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever jegens Etage 0 uit welke hoofde dan ook direct en volledig opeisbaar. Hiervan is onder meer sprake (maar hiertoe niet beperkt) in geval van faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever of wanneer een aanvraag tot één van deze maatregelen ten aanzien van de Opdrachtgever aanhangig is, in geval een besluit tot ontbinding of fusie van of door de Opdrachtgever is genomen of indien conservatoir of executoriaal beslag op enig deel van het vermogen van de Opdrachtgever is of wordt gelegd, of de Opdrachtgever enige betalingsverplichting jegens Etage 0 niet nakomt. Etage 0 is steeds gerechtigd onmiddellijke betaling van deze opeisbare vorderingen dan wel een zekerheidsstelling ter zake deze opeisbare vorderingen te verlangen.
5.2 Etage 0 is in dat geval bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, totdat betaling en/of zekerheidsstelling van alle betalingsverplichtingen heeft plaatsgevonden. Indien Etage 0 daartoe overgaat, is zij op geen enkele manier gehouden tot vergoeding van schade en/of kosten die daardoor op enige wijze ontstaan aan de zijde van de Opdrachtgever.
5.3 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade van Etage 0 die voortvloeit uit een situatie zoals beschreven in lid 1 en 2 van dit artikel.

Artikel 6. Overname

6.1. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een Aspirant Medewerker, Medewerker en/of Zzp’er verstaan:
– het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de Opdrachtgever met een Aspirant Medewerker, Medewerker en/of Zzp’er;
– het laten ter beschikking stellen van de betreffende Aspirant Medewerker, Medewerker en/of Zzp’er door een derde (bijvoorbeeld een uitzend- of detacheringsonderneming);
– het aangaan van een arbeidsverhouding door de Aspirant Medewerker, Medewerker en/of Zzp’er met een derde, waarbij de Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel een dochtermaatschappij is van een ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW).
6.2. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder Aspirant Medewerker, Medewerker en/of Zzp’er tevens verstaan:
– de Aspirant Medewerker, Medewerker en/of Zzp’er die bij Etage 0 is ingeschreven;
– de Aspirant Medewerker, Medewerker en/of Zzp’er die door Etage 0 is voorgesteld aan en/of in contact gebracht is met de Opdrachtgever;
– de Medewerker wiens Detachering minder dan twaalf maanden voor het aangaan van de arbeidsverhouding met de Opdrachtgever is geëindigd of de Zzp’er wiens werkzaamheden minder dan twaalf maanden voor het aangaan van de arbeidsverhouding met de Opdrachtgever zijn geëindigd.
6.3. De Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een Aspirant Medewerker, Medewerker en/of Zzp’er indien en voor zover wordt voldaan aan het in dit artikel bepaalde.
6.4. De Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de Medewerker aangaan indien en voor zover de arbeidsovereenkomst tussen de Medewerker enerzijds en Etage 0 (of de derde) anderzijds niet rechtsgeldig is geëindigd en indien en voor zover de Opdrachtgever de Overeenkomst met Etage 0 niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft.
6.5. De Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de Zzp’er aangaan indien en voor zover de (model)overeenkomst tussen de Zzp’er enerzijds en Etage 0 (of de derde) anderzijds niet rechtsgeldig is geëindigd en indien en voor zover de Opdrachtgever de Overeenkomst met Etage 0 niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft.
6.6. De Opdrachtgever brengt Etage 0 zo spoedig mogelijk Schriftelijk op de hoogte van haar voornemen om met de Aspirant Medewerker, Medewerker en/of Zzp’er een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven. De Overeenkomst zal door Opdrachtgever met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden worden beëindigd.
6.7. Indien een Aspirant Medewerker, Medewerker en/of Zzp’er door tussenkomst van Etage 0 aan de mogelijke Opdrachtgever is aangedragen en deze mogelijke Opdrachtgever rechtstreeks dan wel via derden met die Aspirant Medewerker, Medewerker en/of Zzp’er binnen twaalf maanden nadat die Aspirant Medewerker, Medewerker en/of Zzp’er is voorgesteld, een arbeidsverhouding aangaat voor dezelfde of een andere functie, is deze Opdrachtgever aan Etage 0 een direct opeisbare, niet voor verrekening vatbare vergoeding verschuldigd ter hoogte van 25% van het (Opdrachtgevers)tarief dat door Etage 0 in rekening zou zijn gebracht voor de werkzaamheden van de Aspirant Medewerker, Medewerker en/of Zzp’er als deze via Etage 0 werkzaamheden zou hebben verricht voor de Opdrachtgever en wel voor de duur van 2080 uur, met als minimumvergoeding een bedrag van € 7.500,–. De Opdrachtgever is deze vergoeding altijd verschuldigd indien de Aspirant Medewerker, Medewerker en/of Zzp’er door Etage 0 is aangedragen bij de Opdrachtgever. Of de Opdrachtgever de Aspirant Medewerker, Medewerker en/of Zzp’er al direct of indirect (uit welke hoedanigheid dan ook) kende, doet ten aanzien van de vergoedingsplicht als bedoeld in dit artikel niet ter zake.
6.8. Indien de Opdrachtgever rechtstreeks dan wel via derden een arbeidsverhouding aangaat, voor dezelfde of een andere functie, met een Medewerker of Zzp’er die aan haar ter beschikking wordt gesteld op basis van een Overeenkomst voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd, voordat die Medewerker of Zzp’er 2080 uren heeft gewerkt, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling aan Etage 0 een direct opeisbare, niet voor verrekening vatbare vergoeding verschuldigd van 25% van het laatst geldende Opdrachtgeverstarief over 2080 uren minus de – op basis van de Overeenkomst – reeds door de Medewerker of Zzp’er gewerkte uren.
6.9. Indien de Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat, voor dezelfde of een andere functie, met de Medewerker of Zzp’er binnen twaalf (12) maanden nadat diens Detachering of werkzaamheden (ongeacht of deze was gebaseerd op een Overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd) aan de Opdrachtgever is/zijn geëindigd, is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 25% van het Opdrachtgeverstarief, dat voor de betrokken Medewerker of Zzp’er van toepassing zou zijn geweest over een periode van 1500 gewerkte uren minus de – op basis van de geëindigde Overeenkomst – reeds door de Medewerker of Zzp’er gewerkte uren. Dit geldt zowel in het geval de Opdrachtgever de Medewerker of Zzp’er hiertoe – rechtstreeks of via derden – heeft benaderd als wanneer de Medewerker of Zzp’er – rechtstreeks of via derden – bij de Opdrachtgever heeft gesolliciteerd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1. Indien in rechte of anderszins komt vast te staan dat Etage 0 jegens de Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn voor schade die wordt geleden in verband met de Overeenkomst, of uit hoofde van onrechtmatige daad, of uit enige andere hoofde, dan is deze aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, te allen tijde in zijn totaliteit beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld:
a. De totale aansprakelijkheid van Etage 0 wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen verplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade en is beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Etage 0 in het desbetreffende geval uitkeert. Onder directe schade wordt alleen verstaan schade welke het gevolg is van beschadiging of vernietiging van een zaak (reparatiekosten of vervangingskosten).
b. Etage 0 is nimmer aansprakelijk voor de door de Opdrachtgever geleden indirecte schade waaronder mede wordt verstaan (maar niet beperkt hiertoe): gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vermindering van goodwill, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, gemiste inkomsten, gemiste omzet, gemiste besparingen, schade door bedrijfs- en andersoortige stagnatie. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Etage 0 verband houdende met vernietiging of verlies van gegevens of documenten;
c. Etage 0 is nimmer aansprakelijk voor schade, die is ontstaan doordat Etage 0 is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste gegevens/bestanden/ hulpmiddelen en informatie;
d. de aansprakelijkheid van Etage 0, inclusief een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van een ongedaanmakingsverbintenis en een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van artikel 6:230 BW, tegenover de Opdrachtgever is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Etage 0 in voorkomend geval uitkeert;
e. in het geval de aansprakelijkheidsverzekering van Etage 0 – om welke reden dan ook – niet tot uitkering overgaat, geldt dat de aansprakelijkheid van Etage 0, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW,
• uit hoofde van een specifieke Overeenkomst is beperkt tot de hoogte van de drie laatst door de Opdrachtgever uit hoofde van deze Overeenkomst betaalde facturen tezamen;
• uit andere hoofde is beperkt tot een bedrag van € 10.000,- per aanspraak;
waarbij geldt dat de totale aansprakelijkheid van Etage 0 te allen tijde is beperkt tot maximaal een bedrag van € 50.000,- per jaar, ongeacht de grondslag voor aansprakelijkheid en het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen.
7.2. Deze beperkingen gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Etage 0.
7.3. Alle ondergeschikten, de vennootschap(pen) waarmee Etage 0 in een groep is verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW, opdrachtgevers en relaties van Etage 0 kunnen zich tegenover de Opdrachtgever en zo nodig ook tegenover derden op gelijke voet als Etage 0 beroepen op de bovenstaande bepalingen.
7.4. Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Etage 0 zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.
7.5. Schade waarvoor Etage 0 aansprakelijk gehouden kan worden, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk aan Etage 0 gemeld te worden, op straffe van verval van het recht op vergoeding van deze schade. Deze termijn geldt niet indien de Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade wegens gegronde reden niet eerder gemeld kon worden.
7.6. Een aansprakelijkheidsvordering jegens Etage 0 vervalt 12 maanden nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schade toebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 8. Geheimhouding

8.1. Partijen zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere Partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de Overeenkomst, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de Overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
8.2. Etage 0 zal op verzoek van de Opdrachtgever de Aspirant Medewerker, Medewerker en/of Zzp’er verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend wordt, tenzij op de Aspirant Medewerker, Medewerker en/of Zzp’er een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
8.3. Het staat de Opdrachtgever vrij om de Aspirant Medewerker, Medewerker en/of Zzp’er rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De Opdrachtgever informeert Etage 0 over haar voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan Etage 0.
8.4. Etage 0 is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de Aspirant Medewerker, Medewerker en/of Zzp’er.

Artikel 9. Wijzigen van de Overeenkomst

9.1. Opdrachtgever is enkel gerechtigd de aard of omvang van de door Medewerkers van Etage 0 te verrichten werkzaamheden, in redelijkheid te wijzigen, na voorafgaand overleg met en Schriftelijke toestemming van Etage 0.
9.2. Etage 0 B.V. zal binnen 10 werkdagen na een in het vorige lid bedoelde wijziging Schriftelijk aan Opdrachtgever mededelen welke consequenties de wijziging heeft met betrekking tot de in te zetten Medewerker, de te verwachten uitbreiding of vermindering van de te besteden uren per Medewerker en de van toepassing zijnde tarieven. Opdrachtgever is gerechtigd, tot tien werkdagen na ontvangst van deze specificatie, de wijziging van de Overeenkomst alsnog in te trekken of aan te passen.


Artikel 10. Toepasselijk recht en forumkeuze

10.1. Op deze Algemene Voorwaarden, alle rechtsverhoudingen tussen Partijen en de Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
10.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen Partijen zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Amsterdam, locatie Amsterdam, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten. Niettemin heeft Etage 0 te allen tijde het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 

DEEL B: Detachering


Artikel 11. Duur en beëindiging van de Overeenkomst en de Detachering

11.1. Een Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
11.2. Een Overeenkomst voor bepaalde tijd is de Overeenkomst die wordt aangegaan:
– óf voor een vaste periode;
– óf voor een bepaalbare periode;
– óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.
11.3. Indien en voor zover de tussen partijen gesloten Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, geldt dat de Overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur. De Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd, tenzij Opdrachtgever of Etage 0 de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vóór het einde van de desbetreffende periode.
11.4. Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd eindigt door Schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.
11.5. Elke Overeenkomst eindigt onverwijld wegens opzegging op het tijdstip dat één van beide Partijen de Overeenkomst opzegt omdat:
– de andere Partij in verzuim is of;
– de andere Partij haar bedrijfsvoering staakt, een regeling met al haar crediteuren treft, wordt ontbonden, in liquidatie verkeert en/of haar activiteiten staakt, of;
– de andere Partij in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd
11.6. Indien Etage 0 wegens één van deze gronden opzegt, ligt in de gedraging van de Opdrachtgever, waarop de opzegging is gebaseerd, het verzoek van de Opdrachtgever besloten om de Detachering te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van Etage 0 voor de schade die de Opdrachtgever dientengevolge leidt. Ten gevolge van de opzegging zullen alle vorderingen van Etage 0 onmiddellijk opeisbaar zijn.
11.7. Het einde van de Overeenkomst betekent het einde van de Detachering. Beëindiging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever houdt (tevens) in het verzoek van de Opdrachtgever aan Etage 0 om de lopende Detachering(en) te beëindigen tegen de datum waarop de Overeenkomst rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de Overeenkomst rechtsgeldig is ontbonden.
11.8. Indien tussen de Medewerker enerzijds en Etage 0 anderzijds het uitzendbeding geldt, eindigt de Detachering van de Medewerker op verzoek van de Opdrachtgever op het moment dat de Medewerker meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt de Opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan. De Opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd Schriftelijk aan Etage 0 bevestigen. Het einde van de Detachering betekent uitdrukkelijk niet het einde van de Overeenkomst.
11.9. De Detachering eindigt van rechtswege indien en zodra Etage 0 de Medewerker niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen Etage 0 en de Medewerker is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde Opdrachtgever. Etage 0 schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever hierdoor lijdt.
11.10. De Opdrachtgever informeert Etage 0 tijdig omtrent het eindigen of voortzetten van de Detachering, teneinde Etage 0 in staat te stellen haar verplichtingen ter zake een wettelijke aanzegtermijn juist en volledig na te komen. Opdrachtgever vrijwaart Etage 0 voor alle schade hieruit kan voortvloeien.
11.11. Indien tussen de Medewerker enerzijds en Etage 0 anderzijds het uitzendbeding geldt, is de Opdrachtgever steeds – als de Detachering meer dan 26 weken heeft geduurd – bij beëindiging van de Detachering verplicht om dit aan Etage 0 te melden, ten minste tien kalenderdagen voor die beëindiging, ongeacht de eventueel van toepassing zijnde opzegtermijn in de Overeenkomst of de beëindiging (van rechtswege) van de Overeenkomst (bijvoorbeeld vanwege het einde van de looptijd). Indien de Opdrachtgever deze kennisgevingstermijn niet in acht neemt, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor – en vrijwaart zij Etage 0 tegen – alle (directe en indirecte) schade die Etage 0 hierdoor lijdt, waaronder in elk geval (maar niet uitsluitend) het loon dat de Medewerker zou hebben verdiend in de periode van de niet in acht genomen kennisgevingstermijn.
11.12. De voorgaande artikelen laten het recht op een beroep op 6:265 BW onverlet. In geval van ontbinding van een Overeenkomst geldt dat, al hetgeen reeds uit hoofde van de Overeenkomst is betaald niet als ongedaanmakingsverbintenis kan worden teruggevorderd.
11.13. Beëindiging van een Overeenkomst heeft geen gevolgen voor eventuele andere Overeenkomsten tussen Etage 0 en Opdrachtgever.

Artikel 12. Informatieverplichting Opdrachtgever

12.1. De Opdrachtgever erkent dat een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door Etage 0 in de regel afhankelijk is van juiste en tijdige aanlevering van documenten en gegevens van de Opdrachtgever, in het bijzonder ten aanzien van de vaststelling van de Inlenersbeloning. Om de uitvoering van de Overeenkomst zoveel mogelijk volgens tijdsschema te laten verlopen, verstrekt de Opdrachtgever daarom tijdig alle benodigdheden aan Etage 0 en verricht de Opdrachtgever tijdig alle handelingen die Etage 0 nodig heeft voor het uitvoeren van de Overeenkomst, dan wel waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder – maar uitdrukkelijk niet beperkt tot – alle informatie die van invloed kan zijn op de Diensten. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor de informatie die relevant is voor de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst met de Medewerker, in het bijzonder ten aanzien van de (eventuele) activiteiten van de Opdrachtgever in het kader van de werving en selectie van de Aspirant Medewerker of Medewerker. Die informatie kan relevant zijn bij de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst van de Medewerker als eventuele payrollovereenkomst (in de zin van artikel 7:692 BW).
12.2. De Opdrachtgever erkent dat alle afspraken tussen haar en Etage 0 (en de uitvoering van de Diensten) is gebaseerd op de veronderstelling dat tussen Etage 0 en de Medewerker een reguliere detacheringsovereenkomst in de zin van art. 7:690 BW tot stand komt/is gekomen, niet zijnde een payrollovereenkomst in de zin van art. 7:692 BW. Mocht onverhoopt blijken dat, om welke reden dan ook, toch sprake is van een payrollovereenkomst in de zin van art. 7:692 BW tussen Etage 0 en de Medewerker dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor – en vrijwaart zij Etage 0 tegen – alle (directe en indirecte) schade (waaronder maar niet beperkt tot verschuldigd loon, premies, belastingen en alle kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die Etage 0 lijdt, die het gevolg is van deze (her)kwalificatie. Deze schade zal met terugwerkende kracht worden verhaald op de Opdrachtgever. Daarnaast wordt het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig (met terugwerkende kracht) aangepast, dat wil zeggen met inachtneming van alle (kostenverhogende) regels die gelden ten aanzien van de payrollovereenkomst.
12.3. Alle informatie die relevant is voor de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst, dient – voordat Etage 0 een arbeidsovereenkomst aangaat met de Aspirant Medewerker – schriftelijk aan Etage 0 te worden gemeld door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten (waaronder juridische kosten) en schade die Etage 0 lijdt, doordat de Opdrachtgever niet of niet volledig heeft voldaan aan voorgaande informatieverplichting.
12.4. De Opdrachtgever dient Etage 0 bij het aangaan van de Overeenkomst te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de Overeenkomst, zodat Etage 0 deze omstandigheid indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de Medewerker. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de Overeenkomst, dient de Opdrachtgever Etage 0 onmiddellijk na het bekend worden hiervan Schriftelijk te informeren. Indien de Opdrachtgever nalaat om Etage 0 tijdig Schriftelijk te informeren, is de Opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan Etage 0 het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het krachtens de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.
12.5. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, deugdelijkheid en rechtmatigheid van de door of namens haar aan Etage 0 verrichte handelingen en verstrekte gegevens. De Opdrachtgever staat er tevens voor in dat zij alle essentiële benodigdheden en handelingen in de zin van lid 1 van dit artikel voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst heeft verstrekt respectievelijk heeft verricht.
12.6. De Opdrachtgever stelt Etage 0 tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden Schriftelijk op de hoogte van wijzigingen in de Inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen.
12.7. De uitvoering van de Overeenkomst vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever aan voornoemde informatieverplichting en/of leveringsverplichting heeft voldaan. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Etage 0 zijn verstrekt, of de noodzakelijke handelingen niet tijdig zijn verricht, heeft Etage 0 het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat alle gegevens door de Opdrachtgever zijn verstrekt c.q. zijn geleverd, dan wel heeft Etage 0 het recht handelingen te (laten) verrichten die die nodig zijn om Etage 0 in staat te stellen de Overeenkomst uit te voeren, waarbij de door Etage 0 te maken kosten voor rekening en risico komen van de Opdrachtgever.
12.8. Indien de Overeenkomst niet meer binnen de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, omdat de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Etage 0 zijn verstrekt, heeft Etage 0 het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade aan de zijde van de Opdrachtgever. De door Etage 0 gemaakte extra uren en/of extra kosten alsmede overige schade van Etage 0 die is of zou ontstaan doordat de Opdrachtgever niet heeft voldaan aan de in dit artikel bepaalde informatieverplichting komen volgens de op dat moment gebruikelijke tarieven voor rekening van de Opdrachtgever.
12.9. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor – en vrijwaart Etage 0 tegen – de schade van Etage 0, de Medewerker en/of de Opdrachtgever als gevolg van de onjuiste toepassing van de Inlenersbeloning, als de Inlenersbeloning is vastgesteld aan de hand van door de Opdrachtgever aan Etage 0 onjuist of onvolledig verstrekte gegevens. De Opdrachtgever is eveneens aansprakelijk voor alle kosten (waaronder juridische kosten) en schade die Etage 0 lijdt, doordat de Opdrachtgever niet of niet volledig heeft voldaan aan de informatieverplichting als bedoeld in dit artikel (waaronder het verstrekken van alle informatie die relevant kan zijn voor de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst tussen Etage 0 en de Medewerker).


Artikel 13. Werkprocedure

13.1. De Opdrachtgever verstrekt Etage 0 voor aanvang van de Overeenkomst en/of Detachering een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de Overeenkomst.
13.2. Etage 0 bepaalt aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor Detachering in aanmerking komende Aspirant Medewerkers of Medewerkers, welke Aspirant Medewerkers of Medewerkers zij aan de Opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de Overeenkomst. De Opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde Aspirant Medewerker of Medewerker af te wijzen, waardoor de Detachering van de voorgestelde Aspirant Medewerker of Medewerker geen doorgang vindt.
13.3. Etage 0 schiet niet tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade en/of kosten indien de contacten tussen de Opdrachtgever en Etage 0 voorafgaande aan een mogelijke Overeenkomst, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de Opdrachtgever om een Medewerker ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de Opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke Detachering van een Medewerker.
13.4. Als Etage 0 in het kader van de vervulling van haar verplichtingen op grond van de wet of de Cao informatie van de Opdrachtgever behoeft, zal de Opdrachtgever op eerste verzoek deze informatie kosteloos aan Etage 0 verstrekken.


Artikel 14. Functie en beloning

14.1. De beloning van de Medewerker, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de Cao (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de Inlenersbeloning) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.
14.2. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemt met de werkelijk door de Medewerker uitgeoefende functie, zal de Opdrachtgever aan Etage 0 onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de Medewerker zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functieomschrijving en/of inschaling kan tijdens de Overeenkomst worden aangepast, indien de Medewerker daar conform wet- en regelgeving, de Cao en/of de Inlenersbeloning recht op heeft. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert Etage 0 de beloning van de Medewerker én het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. De Opdrachtgever is dit gecorrigeerde Opdrachtgeverstarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie aan Etage 0 verschuldigd, eventueel met terugwerkende kracht.
14.3. De Opdrachtgever stelt Etage 0 tijdig en ieder geval direct bij het bekend worden, Schriftelijk op de hoogte van wijzigingen in de Inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen.
14.4. Indien de Medewerker niet indeelbaar is op grond van de Cao of als er geen werknemers werkzaam zijn bij de Opdrachtgever in een gelijke of gelijkwaardige functie, wordt de beloning van de Medewerker vastgesteld aan de hand van gesprekken die door Etage 0 worden gevoerd met de Medewerker en, indien van toepassing, de Opdrachtgever. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de benodigde capaciteiten die de invulling van de functie met zich meebrengt, de verantwoordelijkheden, ervaring en het opleidingsniveau. Op eerste verzoek van Etage 0 zal de Opdrachtgever meewerken aan het hiervoor bedoelde gesprek en zal zij alle informatie aan Etage 0 verstrekken, die Etage 0 nodig acht voor het vaststellen van de juiste beloning van de Medewerker.
14.5. Indien zich een omstandigheid voordoet die ertoe leidt dat de Medewerker – in afwijking van het voorgaande artikellid – toch op grond van de Inlenersbeloning beloond moet/had moeten worden, dan stelt de Opdrachtgever Etage 0 hiervan tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden van deze omstandigheid Schriftelijk op de hoogte. De beloning van de Medewerker en het Opdrachtgeverstarief worden in dat geval overeenkomstig lid 2 van dit artikel aangepast.
14.6. Overwerk, reisuren of reistijd, werk in ploegendiensten, onder fysiek belastende omstandigheden, op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of verschoven uren wordt beloond conform de ter zake geldende regeling in de Cao of – indien van toepassing – de Inlenersbeloning en wordt aan de Opdrachtgever doorberekend.

Artikel 15. Opdrachtgeverstarief

15.1. De door de Opdrachtgever aan Etage 0 verschuldigde vergoeding wordt berekend door het overeengekomen Opdrachtgeverstarief te vermenigvuldigen met de door de Medewerker gewerkte uren of (indien dit aantal hoger is) over de uren waarop Etage 0 op grond van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden aanspraak heeft, ongeacht het daadwerkelijk aantal door de Medewerker gewerkte uren. Het Opdrachtgeverstarief wordt tevens vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen die Etage 0 verschuldigd is aan de Medewerker. Over de totale door de Opdrachtgever aan Etage 0 te betalen vergoeding wordt btw in rekening gebracht.
15.2. De door de Opdrachtgever aan Etage 0 te betalen vergoeding wordt vermeerderd met de aan de Medewerker verschuldigde vergoeding wegens de niet (geheel) in acht genomen aanzegtermijn, voor zover de Medewerker hierop aanspraak kan maken ingevolge het bepaalde in artikel 7:668 BW. Deze vergoeding zal door Etage 0 één op één aan de Opdrachtgever worden doorberekend. Een eventuele transitievergoeding is inbegrepen in het Opdrachtgeverstarief.
15.3. Indien op enig moment de arbeidsomvang van de Medewerker omhoog moet worden bijgesteld, vanwege het door de Medewerker geaccepteerde verplichte aanbod van Etage 0 (gelet op het bepaalde in artikel 7:628a lid 5 BW), is de Opdrachtgever (vanaf het moment dat Etage 0 de Medewerker dit aantal uren moet doorbetalen) steeds het Opdrachtgeverstarief verschuldigd over dit aangepaste aantal uren.
15.4. Indien op enig moment de Inlenersbeloning moet worden toegepast of verhoogd, stelt Etage 0 de beloning van de Medewerker en het Opdrachtgeverstarief opnieuw vast op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie omtrent de functie-indeling en Inlenersbeloning. In de beloning en het Opdrachtgeverstarief worden alle bij de Opdrachtgever geldende elementen van de Inlenersbeloning meegenomen.
15.5. Naast de hiervoor bedoelde gevallen, is Etage 0 in ieder geval ook gerechtigd om het Opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de Overeenkomst aan te passen, indien de kosten van de werkzaamheden stijgen:
– als gevolg van wijziging van de Cao of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij de Opdrachtgever geldende cao en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen;
– als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet en- regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de Cao of enig verbindend voorschrift;
– als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de Cao, de bij de Opdrachtgever geldende collectieve arbeidsovereenkomst en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet en regelgeving;
– als gevolg van indexering van de lonen door het Centraal Bureau van de Statistiek;
– als gevolg van een wijziging in de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst tussen Etage 0 en de Medewerker.
15.6. Indien de Opdrachtgever niet instemt met betaling van het aangepaste Opdrachtgeverstarief, dan ligt daarin besloten het verzoek van de Opdrachtgever om de Detachering eenzijdig te beëindigen. De Detachering eindigt evenwel pas op het moment dat de arbeidsovereenkomst tussen de Medewerker enerzijds en Etage 0 anderzijds rechtsgeldig kan worden beëindigd. Tot de datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst is de Opdrachtgever het Opdrachtgeverstarief verschuldigd.
15.7. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de Opdrachtgever de beloning te laag is vastgesteld, is Etage 0 gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning vast te stellen en het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig met terugwerkende kracht aan te passen en in rekening te brengen. Etage 0 kan tevens hetgeen de Opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door Etage 0 zijn gemaakt, aan de Opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 16. Facturatie en tijdverantwoording

16.1. Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording middels digitale accordering door de Opdrachtgever.
16.2. Etage 0 factureert ten minste op basis van het aantal in de Overeenkomst overeengekomen uren dat de Medewerker ter beschikking wordt gesteld aan de Opdrachtgever. De facturatie geschiedt per twee weken of maandelijks.
16.3. De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat hij de uren tijdig accordeert zodat Etage 0 aansluitend aan de door de Medewerker gewerkte week over de tijdverantwoording beschikt. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan Etage 0 wordt verstrekt.
16.4. Alvorens de Opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, geeft hij de Medewerker de gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de Medewerker de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is Etage 0 gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de Medewerker, tenzij de Opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermeldde gegevens correct zijn.

Artikel 17. Bijzondere minimale betalingsverplichtingen

17.1. De Opdrachtgever is – onverminderd de overige verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Etage 0 – ten minste gehouden het Opdrachtgeverstarief berekend over drie gewerkte uren aan Etage 0 te voldoen indien:
– de Medewerker zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de werkzaamheden, maar door de Opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de werkzaamheden aan te vangen, of:
– de Opdrachtgever de Medewerker korter dan drie uur in staat stelt de werkzaamheden te verrichten.
17.2. De Opdrachtgever is – onverminderd de overige verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Etage 0 – steeds verplicht het Opdrachtgeverstarief te voldoen over de uren waarop de Medewerker aanspraak maakt op loon, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:628a lid 3 BW.

Artikel 18. Vervanging, beschikbaarheid en re-integratie

18.1. Etage 0 is gerechtigd aan de Opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde Medewerker door een andere Medewerker onder voortzetting van de Overeenkomst, onder andere met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van Etage 0, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de toepasselijke Cao en de ontslagregels voor de uitzendbranche. De Opdrachtgever kan een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. De Opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd Schriftelijk motiveren.
18.2. Etage 0 schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Opdrachtgever, indien Etage 0 om welke reden dan ook een (vervangende) Medewerker niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de Overeenkomst of nadien overeengekomen, aan de Opdrachtgever ter beschikking kan stellen.
18.3. Etage 0 zal zich naar beste kunnen inzetten om een Medewerker, die niet of niet meer in staat is werkzaamheden in de lopende opdracht te verrichten, binnen 10 werkdagen na datum van blijken dat die werkzaamheden niet meer binnen die opdracht kunnen worden verricht te vervangen. Indien Etage 0 hierin niet slaagt is Etage 0 gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat tussen Partijen recht op schadevergoeding en/of compensatie bestaat.
18.4. De Opdrachtgever is gehouden – op eerste verzoek van Etage 0 – medewerking te verlenen aan de re-integratie van de aan de Opdrachtgever Ter beschikking gestelde (arbeidsongeschikte) Medewerker. Dit betekent onder andere (maar niet uitsluitend) dat de Opdrachtgever verplicht is om de Medewerker re-integratiewerkzaamheden te laten verrichten in een gewijzigde functie of voor een aangepast aantal uren. Indien de Opdrachtgever geen of onvoldoende medewerking verleent, is de Opdrachtgever (eventueel uitdrukkelijk in afwijking van het bepaalde in de Overeenkomst) gehouden het Opdrachtgeverstarief door te betalen over het aantal uren waarop de Medewerker bij Etage 0 aanspraak maakt op doorbetaling van loon.
18.5. De Medewerker wordt niet exclusief ter beschikking gesteld aan de Opdrachtgever. Het is Etage 0 toegestaan om de Medewerker zonder instemming van de Opdrachtgever bij een andere opdrachtgever te plaatsen.

Artikel 19. Overmacht en opschortingsrecht

19.1. Indien Etage 0 door omstandigheden, opgekomen buiten de schuld en risicosfeer van Etage 0, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is Etage 0 bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. Eventueel door of namens de Opdrachtgever gestelde betalingszekerheden dienen overeenkomstig te worden verlengd.
19.2. Indien Etage 0 door omstandigheden als hiervoor in lid 1 bedoeld, gedurende een periode van 10 werkdagen verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van Partijen bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld worden in elk geval doch niet uitsluitend gerekend oorlog, oorlogsgevaar, epidemieën en pandemieën, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie en bedrijfsstoring.

Artikel 20. Goede uitoefening van leiding en toezicht

20.1. De Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Medewerker bij de uitoefening van leiding en toezicht alsmede met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.
20.2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de Medewerker op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder leiding en toezicht van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door de Opdrachtgever ter beschikking stellen aan een (rechts)persoon waarmee de Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.
20.3. Tewerkstelling van de Medewerker in het buitenland door een in Nederland gevestigde Opdrachtgever is slechts mogelijk voor bepaalde tijd, onder de voorwaarden dat de Opdrachtgever leiding en toezicht heeft georganiseerd én indien de tewerkstelling Schriftelijk is overeengekomen met Etage 0 en de Medewerker.
20.4. De Opdrachtgever zal aan de Medewerker de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of tenietgegaan.
20.5. De Opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Etage 0 verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van verzekering aan Etage 0.

Artikel 21. Arbeidsduur en werktijden

21.1. De arbeidsomvang en de werktijden van de Medewerker bij de Opdrachtgever worden voorafgaand aan de Detachering overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de Medewerker zijn gelijk aan de bij de Opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De Opdrachtgever staat ervoor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Medewerker voldoen aan de wettelijke vereisten. De Opdrachtgever ziet erop toe dat de Medewerker de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
21.2. Vakantie en verlof van de Medewerker worden geregeld conform de wet en de Cao.
21.3. Indien de Medewerker specifieke scholing dan wel werkinstructies behoeft voor de uitvoering van de opdracht, zullen de uren, die de Medewerker aan deze scholing besteedt, als gewerkte uren in rekening worden gebracht bij de Opdrachtgever.

21.4. Alle Medewerkers hebben recht op twee fieldmanagementgesprekken per jaar. In dit gesprek komen de werkzaamheden bij de cliënt alsmede het cursusplan van de medewerker aan de orde. Een fieldmanagementgesprek zal maximaal een half uur duren en vindt plaats op de werkplek van de medewerker en bij voorkeur in de pauze of na werktijd.
21.5. Alle Medewerkers hebben recht op een minimaal aantal cursusda¬gen per jaar. Dit met als doel Medewerkers ontplooiingsmogelijkheden in hun carrière te bieden. Cursusdagen worden in overleg met de Opdrachtgever gepland.
21.6. Vakanties en verlofdagen worden in overleg met de Opdrachtgever gepland.

Artikel 22. Arbeidsomstandigheden

22.1. De Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.
22.2. De Opdrachtgever is jegens de Medewerker en Etage 0 verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
22.3. De Opdrachtgever is gehouden om aan de Medewerker en aan Etage 0 tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden, Schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De Opdrachtgever geeft de Medewerker actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
22.4. Indien de Medewerker een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de Opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De Opdrachtgever informeert Etage 0 zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.
22.5. De Opdrachtgever zal aan de Medewerker vergoeden – en Etage 0 vrijwaren tegen – alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de Medewerker in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de Opdrachtgever en/of Etage 0 daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 en/of artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. Onder de zinsnede “die de Medewerker in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt” wordt hier uitdrukkelijk ook bedoeld de schade die de Medewerker lijdt tijdens zijn woon-werkverkeer.
22.6. Indien het bedrijfsongeval tot de dood van de Medewerker leidt, is de Opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen en Etage 0 vrijwaren tegen alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) waarvoor zij aansprakelijk wordt gehouden.
22.7. De Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op eerste verzoek van Etage 0 verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van verzekering aan Etage 0.

Artikel 23. Privacy en verificatie- en bewaarplicht Opdrachtgever

23.1. De Opdrachtgever ontvangt van Etage 0 persoonsgegevens van de Medewerkers. Indien de Opdrachtgever besluit een aangeboden Medewerker niet in te lenen, vernietigt de Opdrachtgever binnen één week de door Etage 0 verstrekte persoonsgegevens.
23.2. De Opdrachtgever is verplicht om bij aanvang van de Detachering van een Medewerker diens identiteit vast te stellen aan de hand van een origineel identiteitsdocument waarop de nationaliteit van de Medewerker is vermeld. Dit identiteitsdocument dient zorgvuldig te worden gecontroleerd op echtheid en geldigheid.
23.3. De Opdrachtgever behandelt de hem in het kader van de Detachering ter kennisgenomen persoonlijke gegevens van de Medewerker vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van de geldende privacy wet- en regelgeving.
23.4. De Opdrachtgever aan wie door Etage 0 een vreemdeling in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van deze wet, onder meer inhoudende dat de Opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van het eerdergenoemde document en stelt aan de hand daarvan de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie. Etage 0 is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen aan de Opdrachtgever wordt opgelegd.
23.5. Etage 0 is niet aansprakelijk voor boetes of vorderingen die de Opdrachtgever worden opgelegd omdat zij haar verplichtingen als genoemd in dit artikel niet is nagekomen.
23.6. De Opdrachtgever zal Etage 0 te allen tijde vrijwaren voor opgelegde boetes aan en aanspraken jegens Etage 0 wegens het niet nakomen door de Opdrachtgever van de in dit artikel genoemde verplichtingen.

Artikel 24. Medezeggenschap

24.1. De Opdrachtgever is gehouden om de Medewerker die lid is van de ondernemingsraad van Etage 0 of van de ondernemingsraad van de Opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving.
24.2. Indien de Medewerker medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever het Opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de uren waarin de Medewerker onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband van het uitoefenen van medezeggenschap.
24.3. De Opdrachtgever verklaart zich bekend met zijn informatieverplichtingen op grond van de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) betreffende de (verwachte) inzet van Medewerkers in zijn onderneming. Indien en voor zover de Opdrachtgever bij de vervulling van deze informatieverplichtingen zich wenst te baseren op door Etage 0 verstrekte of te verstrekken gegevens, zal die verstrekking van gegevens niet verder gaan dan waar de WOR toe verplicht.


Artikel 25. Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

25.1. De Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met de voor hem geldende verplichtingen voortvloeiende uit de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, waaronder – maar uitdrukkelijk niet beperkt tot -:
– artikel 8b van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs: de Opdrachtgever zorgt dat de Medewerkers gelijke toegang hebben tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in zijn onderneming, met name kantines, kinderopvang- en vervoersfaciliteiten, als de werknemers, die in dienst van zijn onderneming werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies, tenzij het verschil in behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is;
– artikel 8c van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs: de Opdrachtgever zorgt ervoor dat binnen zijn onderneming ontstane vacatures tijdig en duidelijk ter kennis worden gebracht aan de Medewerkers, opdat deze dezelfde kansen op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft als de werknemers van de onderneming van de Opdrachtgever;
– artikel 10 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs: de Opdrachtgever zal Etage 0 tijdig en volledig informeren over het voornemen, aanvangen, voortduren of eindigen van door de vakbonden georganiseerde of ongeorganiseerde collectieve acties, waaronder – maar niet uitsluitend – een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting. De Opdrachtgever zal in de uitvoering van zijn leiding en toezicht over de Medewerkers, uitdrukkelijk geen opdrachten aan de Medewerkers verstrekken waardoor artikel 10 Waadi zal worden overtreden.
– artikel 12a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs: de Opdrachtgever verschaft aan zowel Etage 0 als de Medewerkers, voor aanvang van de Detachering Schriftelijk, informatie over de arbeidsvoorwaarden, als bedoeld in artikel 8 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.

Artikel 26. Verboden onderscheid en bejegening Medewerker

26.1. De Opdrachtgever en Etage 0 zullen geen verboden onderscheid maken, niet naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetere- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook. De Opdrachtgever en Etage 0 zullen uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen of mee laten wegen bij het verstrekken respectievelijk uitvoeren van de Overeenkomst en bij de selectie en de behandeling van de Medewerker.
26.2. De Opdrachtgever is bekend met de Wet Huis voor Klokkenluiders en waarborgt dat de Medewerker op gelijke wijze als zijn eigen personeel toegang krijgt tot de klokkenluidersregeling indien de Opdrachtgever een dergelijke regeling kent of op hem van toepassing is.
26.3. Indien de Opdrachtgever een klachtenregeling kent met betrekking tot de bejegening van werknemers, zal hij waarborgen dat de Medewerker op gelijke wijze als zijn eigen personeel toegang krijgt tot deze klachtenregeling. Het gaat hierbij enkel om klachten die niet het werkgeverschap van Etage 0 betreffen, een en ander voor zover geen wettelijke verplichtingen anderszins bestaan.

Artikel 27. Aansprakelijkheid

27.1. Etage 0 zal zich inspannen de Overeenkomst als een redelijk bekwaam opdrachtnemer uit te voeren.
27.2. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die Etage 0, de Medewerker en/of derden lijden als gevolg van het handelen en/of nalaten van de Medewerker. Etage 0 is niet aansprakelijk voor schade of verliezen van de Opdrachtgever als gevolg van het handelen en/of nalaten van de Medewerker. De Opdrachtgever vrijwaart Etage 0 voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) – direct of indirect – ter zake van de in dit lid bedoelde schaden en/of verliezen.
27.3. De Opdrachtgever is gehouden om zich afdoende te verzekeren ter dekking van de in dit artikel bepaalde aansprakelijkheden. De Opdrachtgever dient op eerste verzoek van Etage 0 een kopie van het polis blad te overleggen aan Etage 0.

Artikel 28. Intellectuele en industriële eigendom

28.1. Etage 0 zal de Medewerker op verzoek van de Opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voor zover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de Medewerker toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de Opdrachtgever. Indien Etage 0 in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de Medewerker of anderszins kosten dient te maken, is de Opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan Etage 0 .
28.2. Het staat de Opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de Medewerker aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake van de in lid 1 van dit artikel bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. De Opdrachtgever informeert Etage 0 over haar voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan Etage 0 .
28.3. Etage 0 is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom, die de Medewerker verbeurt of eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van het feit dat de Medewerker zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom.

 

DEEL C: WERKZAAMHEDEN ZZP’ERS


Artikel 29. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

29.1. Een Overeenkomst wordt aangegaan voor in de Overeenkomst aangegeven tijdsduur of voor de duur van een project (“bepaalde tijd”).
29.2. Een Overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.
29.3. Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een tussentijdse opzegmogelijkheid is overeengekomen, dient de opzegging Schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand, tenzij Etage 0 Schriftelijk een andere termijn overeenkomt met de Opdrachtgever.
29.4. Elke Overeenkomst eindigt onverwijld wegens opzegging op het tijdstip dat één van beide Partijen de Overeenkomst opzegt omdat:
– de andere Partij in verzuim is of;
– de andere Partij haar bedrijfsvoering staakt, een regeling met al haar crediteuren treft, wordt ontbonden, in liquidatie verkeert en/of haar activiteiten staakt, of;
– de andere Partij in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd.

Artikel 30. Opdrachtgeverstarief

30.1. De door de Opdrachtgever aan Etage 0 verschuldigde vergoeding wordt berekend door het overeengekomen Opdrachtgeverstarief te vermenigvuldigen met de door de Zzp’er gewerkte uren of (indien dit aantal hoger is) over de uren waarop Etage 0 op grond van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden aanspraak heeft, ongeacht het daadwerkelijk aantal door de Zzp’er gewerkte uren. Reiskosten worden separaat in rekening gebracht door Etage 0. Over de totale door de Opdrachtgever aan Etage 0 te betalen vergoeding wordt btw in rekening gebracht.

Artikel 31. Aansprakelijkheid

31.1. Etage 0 is niet betrokken bij de uitvoering van de werkzaamheden en is derhalve niet aansprakelijk voor enige schade en/of kosten die mogelijk voortvloeien in verband met handelen en/of nalaten van de Zzp’er, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van Etage 0. De Opdrachtgever vrijwaart Etage 0 voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) – direct of indirect – ter zake van de in dit lid bedoelde schaden en/of kosten. Eventuele aansprakelijkheid van Etage 0 is beperkt tot hetgeen in artikel 7 van de Algemene Voorwaarden is bepaald.
31.2. De Opdrachtgever is jegens Etage 0 verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.

Artikel 32. Vervanging

32.1. Het staat Etage 0 vrij om voor vervanging te zorgen, indien de Zzp’er verhinderd is de werkzaamheden te verrichten.
32.2. De vervanger van Zzp’er dient aan dezelfde objectieve en noodzakelijke kwalificaties te voldoen als Zzp’er.

Artikel 33. Overmacht- en Opschortingsrecht

33.1. Indien Etage 0 door omstandigheden, opgekomen buiten schuld en risicosfeer van Etage 0, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is Etage 0 bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. Eventueel door of namens de Opdrachtgever gestelde betalingszekerheden dienen overeenkomstig te worden verlengd. Etage 0 is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: a) een tekortkoming van externe (hosting) providers, data opslag of telecommunicatiediensten en andere toeleveranciers van Etage 0; b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen; c) werkstakingen; d) brand; e) ongeval of ziekte van personeel; f) Denial of Services (DoS) aanvallen; g) door Etage 0 onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Etage 0 afhankelijk is; h) algemene vervoersproblemen; i) Epidemie of Pandemie; j) overmacht van toeleveranciers van Etage 0; k) overheidsmaatregelen.
33.2. Indien Etage 0 door omstandigheden als hiervoor in lid 1 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van Partijen bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld worden in elk geval doch niet uitsluitend gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, epidemieën en pandemieën, machinebreuk, storingen in de levering van energie en bedrijfsstoring.
33.3. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de werkzaamheden van de Zzp’er tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW.
33.4. In afwijking van lid 3 van dit artikel is opschorting wel mogelijk als:
– dit Schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd; én
– de Opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is; én
– Etage 0 jegens de Zzp’er met succes een beroep erop kan doen dat geen tarief verschuldigd is, over de periode waarin de Zzp’er geen werkzaamheden uitvoert.
33.5. Indien Etage 0 door omstandigheden, opgekomen als hiervoor genoemde bedoeld, gedurende een periode van 3 maanden verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van Partijen bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 34. Facturatie en tijdverantwoording

34.1. Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording middels digitale accordering door de Opdrachtgever in de online portal van Etage 0.
34.2. De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat hij de uren tijdig accordeert zodat Etage 0 aansluitend aan de week dat de zzp’er diensten heeft verricht over de tijdverantwoording beschikt. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan Etage 0 wordt verstrekt.
34.3. Indien en voor zover de uren op de factuur van de Zzp’er niet overeenkomen met de (digitale) tijdverantwoording van de Opdrachtgever, is Etage 0 gerechtigd de uren vast te stellen overeenkomstig de factuur van de Zzp’er, tenzij de Opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermelde gegevens correct zijn.

Beoordeling Feedback Company: 9.2 / 10